??letmeler i?in Adobe Creative Cloud

Tek platform. Sonsuz yarat?c?l?k.

Fortune 500 ?irketlerinin kulland??? birinci s?n?f yarat?c? uygulamalardan, kolay lisans y?netimi ve i?letme düzeyi güvenlik uygulamalar?na kadar. ??letmeler i?in Creative Cloud, her sekt?rden kurulu?a yarat?c?l?k gücünü kullanmak i?in ihtiya? duydu?u her ?eyi sunar.

Do?ru ara?larla imkans?z? ba?arabilirsiniz.

Ekibiniz ister ?ok kanall? kampanya varl?klar? olu?turuyor olsun, ister mobil kullan?c? deneyimleri i?in prototipler tasarlas?n ya da geni? ?l?ekli video i?erikleri haz?rlas?n, ??letmeler i?in Creative Cloud ile en mükemmel ?al??malar?n?z? yapabilirsiniz.
Masaüstü, web ve mobil ayg?tlarda i?erik olu?turun.
Masaüstü, web ve mobil ayg?tlarda i?erik olu?turun.
Uygulamalar ve ekipler aras?nda i? birli?i kurun.
Uygulamalar ve ekipler aras?nda i? birli?i kurun.
Adobe Sensei AI ile desteklenen ?zellikleri kullan?n.
Adobe Sensei AI ile desteklenen ?zellikleri kullan?n.
Kurumsal lisanslar? ve güvenlik uygulamalar?n? y?netin.
Kurumsal lisanslar? ve güvenlik uygulamalar?n? y?netin.

Adobe, dünyan?n vizyon sahibi en iyi markalar?n? destekliyor.


"Creative Cloud ile ?u anda yapabileceklerim konusunda heyecanl?y?m ve ekrana yeni hikayeler ta??mak i?in Adobe yaz?l?m?n? daha da s?k kullanmak i?in sab?rs?zlan?yorum."

"Adobe Creative Cloud uygulamalar? ve hizmetleri, hem verimlili?i art?r?p uyumlulu?u desteklememize hem de modern ?a? i?in daha profesyonel ve yarat?c? dijital i?erikler sunmam?za olanak veriyor."

"Hayat?m Adobe ile ge?ti?i i?in ekibim de Creative Cloud'u kullan?yor. ?imdi de XD, Adobe Stock ve Experience Cloud'u da kullanmaya ba?l?yoruz. Adobe'nin kapasitesi geni?ledik?e ortakl???m?z? nas?l geli?tirebilece?imizi g?rmek i?in heyecanla bekliyorum."
Sonos
 
 
"Creative Cloud, dünyan?n d?rt bir yan?ndaki kurulu?lar?m?z ve ofislerimizle daha iyi etkile?im kurmam?z? sa?lad?. Ayr?ca i? ak??lar?m?z? da kolayla?t?ran uygulama, en güncel teknolojiye eri?memizi olanakl? k?l?yor."
 
Allen Mask, Ba?kan Yard?mc?s?, Sonos
 
Sonos

??zümlerimizin tamam?ndan daha fazlas?n? sunuyoruz.

??letmeler i?in Creative Cloud ile dünyan?n ?nde gelen yarat?c? uygulamalar? ve hizmetlerinden daha fazlas?n? elde edersiniz. ??renme kaynaklar?na, ilham veren programlara ve BT profesyonellerinin en ?nemli yard?mc?s? olan ara?lara da eri?ebilirsiniz.
 • Uygulama k?lavuzlar?ndan, uzman ipu?lar?ndan, en iyi uygulamalardan, video e?itimlerinden ve di?er i?eriklerden faydalan?n.
   
   
 • Uygulama k?lavuzlar?ndan, uzman ipu?lar?ndan, en iyi uygulamalardan, video e?itimlerinden ve di?er i?eriklerden faydalan?n.
 • ?zel programlar?m?z ve etkinlerimizde di?er yarat?c? profesyonellerden paha bi?ilmez bilgiler edinin.
   
   
  Mattel
  "Creative Jam, Creative Cloud'da bulunan ?e?itli ara?lar ve kaynaklar? iyi bilen ve bunlar? kullanan ünlü tasar?mc?lar?m?z?n koleksiyonunu edinmek i?in son derece etkili bir yol oldu."
  Gabriel Carlson, Ba?kan Yard?mc?s?, Global Marka Pazarlama, Mattel
 • Lisanslar? ve kullan?c?lar? merkezi olarak y?netin. Güvenlik standartlar?n? kar??lay?n ve uzman düzeydeki da??t?m deste?inden faydalan?n.
   
   
  Globant
  "??renme e?risi minimum düzeye indi?i gibi, yeni ?al??anlar? i?e ba?latma süreci de her zamankinden daha h?zl? ilerliyor. ??letmeler i?in Adobe Creative Cloud, gelece?e ayak uydurmak i?in bizi destekleyecek."
  Isadora Valline, Teknik direkt?r ve g?rsel tasar?m y?neticisi, Globant
 • Lisanslar? ve kullan?c?lar? merkezi olarak y?netin. Güvenlik standartlar?n? kar??lay?n ve uzman düzeydeki da??t?m deste?inden faydalan?n.
??letmeler i?in Creative Cloud'daki yenilikleri inceleyin
 
Adobe MAX haberleri

Adobe MAX

Creative Cloud'daki yenilikleri inceleyin ve 250'den fazla muhte?em konu?mac?dan bilgi al?n.
I?? birli?i durumu hakk?nda anket

I?? birli?i durumu hakk?nda anket

Pazarlama uzmanlar?n?n ve yarat?c? ekiplerin yeni i?erik taleplerini nas?l kar??lad???n? ??renin.
Adobe Premiere Rush

Adobe Premiere Rush

?evrimi?i videolar ?ekip payla?man?z? sa?layan yepyeni bir uygulama.

??letmeler i?in Creative Cloud

Hedefimiz yaln?zca büyük i?ler yapmak de?il.

 1. ??letmeler i?in Creative Cloud nedir? ??letmeler i?in Creative Cloud nedir?

  ??letmeler i?in Creative Cloud, kurulu?lara sürekli olarak s?ra d??? mü?teri deneyimleri tasarlama ve yay?nlama olana?? sa?layan temel bir yarat?c? platformdur.

  ??letmeler i?in Creative Cloud; en güncel masaüstü ve mobil uygulamalar?n ve hizmetlerin tümüne eri?im sa?lar, geli?mi? BT gereksinimleri bulunan kurulu?lar?n ihtiya?lar?n? kar??lamak üzere bar?nd?rma se?enekleri sunar ve Adobe Digital Publishing Solution ile Adobe Marketing Cloud gibi di?er kurumsal Adobe ??zümlerine entegredir.

 2. Creative Cloud uygulamalar?, ak?? veya g?rselle?tirme teknolojisi ile taray?c?da ?al???yor mu? Creative Cloud uygulamalar?, ak?? veya g?rselle?tirme teknolojisi ile taray?c?da ?al???yor mu?

  Masaüstü uygulamalar?, Creative Cloud'dan indirilir ancak yerel olarak kurulur ve ?al??t?r?l?r. Buluta aktar?lmaz veya bulutta sanalla?t?r?lmaz.

 3. Kurulu?um, Creative Cloud'da oturum a?mak i?in Adobe ID kullanmak istemedi?inde ne olur? Kurulu?um, Creative Cloud'da oturum a?mak i?in Adobe ID kullanmak istemedi?inde ne olur?

  BT y?neticilerinin ??letmeler i?in Creative Cloud'u da??tma konusunda ?e?itli se?enekleri mevcuttur. Ancak, lisans y?netimini kolayla?t?rmak i?in yeni Adobe Admin Console'dan yararlanmak veya kullan?c?lar?n?z?n bulut tabanl? depolama veya hizmetlere eri?imlerini sa?lamak isterseniz Adobe ID'leri ya da Enterprise ID'leri kullanarak yarat?c? uygulamalar? bireysel kullan?c?lara da??tabilirsiniz.

  • Adobe ID: Hesab? kullan?c? olu?turur ve kullan?r. Kimlik bilgilerini ve oturum a?ma i?lemlerini Adobe y?netir
  • Enterprise ID: Hesab? kurulu?lar olu?turur ve kullan?r. Kimlik bilgilerini ve oturum a?ma i?lemlerini Adobe y?netir
  • Federated ID: Hesab? kurulu?lar olu?turur ve kullan?r. Kurulu?, dizinine federasyon yoluyla ba?lan?r. Kimlik bilgileri ve Tekli Oturum A?ma arac?l???yla yap?lan oturum a?ma i?lemlerinin y?netimi, ?irket veya okul gibi kurulu?lar taraf?ndan ger?ekle?tirilir

  Daha fazla bilgi i?in bkz. Kimlik Türlerini Y?netme. Ayr?ca, ??letmeler i?in Creative Cloud'u seri numaralar?yla da da??tabilirsiniz. Bu ?ekilde, kullan?c?lar?n isimleri a??klanmaz ve ?evrimd??? ortamlarda ?al???labilir. Kurulu?unuz i?in en uygun se?ene?e siz karar verirsiniz. Farkl? kullan?c?lar ve gruplar i?in se?enekleri farkl? ?ekillerde kullanabilirsiniz.

 4. BT birimi, Creative Cloud depolama alan?na, belirli hizmet ve uygulamalara kimlerin eri?ebilece?ini kontrol edebilir mi? BT birimi, Creative Cloud depolama alan?na, belirli hizmet ve uygulamalara kimlerin eri?ebilece?ini kontrol edebilir mi?

  Evet. BT ekibi, ücretsiz Creative Cloud Packager ile ?zel da??t?m paketleri (sekt?r standard?nda MSI ve PKG dosyalar?) haz?rlayarak yarat?c? uygulamalar?n ve güncellemelerin da??t?m?n? kontrol alt?nda tutabilir. Yeni Adobe Admin Console sayesinde BT ekibi kurulu?unuzdaki hangi kullan?c?lar?n ve gruplar?n bulut tabanl? depolama alan?na ve hizmetlere eri?ebilece?ini kontrol edebilir.?

 5. Kurulu?um, Adobe'nin Creative Cloud üzerinden piyasaya sundu?u yeni masaüstü uygulamalar?n? an?nda güncellemek istemedi?inde ne olur? Kurulu?um, Adobe'nin Creative Cloud üzerinden piyasaya sundu?u yeni masaüstü uygulamalar?n? an?nda güncellemek istemedi?inde ne olur?

  BT ekibiniz, hangi uygulamalar?n, hizmetlerin ve ?zelliklerin ne zaman paketlenece?i konusunda tam kontrol sahibidir. Sürümler kurulu?a da??t?lmadan ?nce üretimde veya pilot uygulamalarla denenebilir.

久久人人97超碰超碰窝窝_欧美色在线精品视频_一日本道不卡高清a无码