Adobe Admin Console

Ba?layal?m.

Ekipler i?in Creative Cloud'a Ho? Geldiniz. H?zl?ca lisans atamak ve eklemek i?in Admin Console'u kullan?n. A?a??da, bir sonraki ad?m?n?z?n ne olmas? gerekti?ini belirlemenize yard?mc? olacak ek kaynaklar sa?lanm??t?r.

Ekipler i?in Creative Cloud. Kurumlar i?in daha iyisi.

Kolayla?t?r?lm?? lisans y?netimi.
Admin Console üzerinden tüm ?al??anlar tek bir fatura alt?nda olacak ?ekilde lisans sat?n al?n, atay?n ve bunlar? y?netin. Ayr?ca Adobe Stock aboneli?ini tek bir plan üzerinden sat?n alabilir ve payla?abilirsiniz.

Güvenli?inizi ?nceli?imiz haline getiriyoruz.
Ekipler i?in Creative Cloud'u, s?k? geli?tirme süre?lerinden olay müdahale ekiplerimize kadar tüm güvenlik ?zelliklerini g?z ?nünde bulundurarak geli?tirdik.

Geli?tirilmi? teknik destek.
?htiyac?n?z oldu?unda 7/24 yard?m al?n. Ayr?ca, ekibinizin Creative Cloud uygulamalar?ndaki tekniklerde uzmanla?mas?na yard?mc? olmak i?in kullan?c? ba??na y?lda iki kez Bire Bir Uzman Oturumu sunulmaktad?r.

Admin Console: Kolay lisans y?netimi ve daha fazlas?.

Kullan?c?lar, uygulamalar ve güncellemeler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olun. Kimin hangi uygulamalar? alaca??n? y?netin, destek taleplerini takip edin ve yenilemeyi kolayla?t?r?n.

Admin Console'u
kullanmaya ba?lama
Yükleme se?enekleri
Kimlik türleri: Adobe ID'niz ve Creative Cloud üyeli?iniz
Kullan?c? ekleme ve y?netme
Kullan?c? atama ve yeniden atama
Daha fazla Creative Cloud lisans? sipari? etme
Güncellemeleri Y?netme
Destek alma

"Ekipler i?in Creative Cloud, dinamik i?erik olu?turma ?al??malar?m?z? desteklemek ve ekiplerimizin kolayl?kla i? birli?i kurmalar?n? sa?lamak i?in tam ihtiyac?m?z olan ?zellikleri sunuyor."

— Daniel V. Lie, Ba?kan/Global CEO, digima ASIA

Ekipler i?in Creative Cloud'u nas?l sat?n alabilirim?

Ekipler i?in Creative Cloud'u?do?rudan Adobe'den sat?n alabilirsiniz. Adobe Yetkili Sat?c?s?ndan da sat?n alabilirsiniz.?B?lgenizde bir yetkili sat?c? bulun.
?

Adobe Ekipler i?in Creative Cloud'da toplu indirim olana?? sunuyor mu?

ürünü sat?c?lardan veya Adobe'nin telefonla sat?? temsilcilerinden sat?n almak isteyen mü?teriler, Adobe'nin aboneli lisanslama program? olan Value Incentive Plan'i (VIP) kullanabilir. VIP Select program?, 10 veya daha fazla lisans sat?n alan üyeler i?in toplu indirimler sunar. VIP Select statüsü kazan?ld???nda üyeler, VIP Select indirimlerinden ve daha pek ?ok avantajdan yararlanabilir. Daha fazla bilgi i?in Adobe temsilciniz veya sat?c?n?zla g?rü?ün.


Kurulu?umdaki üyeler bireysel Creative Cloud üyeliklerine sahip. Bu üyelerin Ekipler i?in Creative Cloud'a ge?melerini sa?layabilir miyim?

Evet. Bireysel Creative Cloud üyeleri, iptal ücreti ?demeden Ekipler i?in Creative Cloud'a ge?i? yapabilir. Bu konuda destek almak i?in?Mü?teri Hizmetleri ile g?rü?ün. ?u bilgileri haz?rlay?n:?

  • Ekipler i?in Creative Cloud üyeli?inin birincil y?neticisinin Adobe ID'si
  • ?Birincil y?neticinin telefon numaras??
  • Ekipler i?in Creative Cloud ile de?i?tirmek istedi?iniz bireysel üyeliklerin Adobe ID'leri

?

Ekipler i?in Creative Cloud ülkemde sunulmuyor. Ne zaman kullan?ma sunulaca??n? biliyor musunuz?

Creative Cloud'un olabildi?ince geni? kitlelere yay?lmas? hedeflenmektedir. Ekipler i?in Creative Cloud'un sunuldu?u en güncel ülke listesine bak?n.

?

Masaüstü uygulamalar?m? kullanmak i?in internete ba?lanmam gerekir mi?

Hay?r. Yaln?zca üyeli?inizi do?rulamak i?in en az her 99 günde bir internete ba?lanman?z gerekir.

?

Kurulu?um, Creative Cloud ile sunulan depolama alan? ve topluluk ?zellikleri gibi belirli hizmetlere eri?imi engellemek istiyor. Bu mümkün mü?

Belirli hizmetleri a??p kapatabilmek istiyorsan?z i?letmeler i?in Creative Cloud üyeli?i daha iyi bir se?enek olabilir. Daha fazla bilgi edinmek i?in i?letmeler i?in Creative Cloud sayfas?n? ziyaret edin.

?

Ayr?ca bkz.:

Creative Cloud ile ilgili s?k sorulan sorular

Bireysel ve ekip planlar? aras?ndaki fark nedir?

Ekipler i?in Creative Cloud plan?, bireysel kullan?c?lar i?in Creative Cloud'daki tüm i?eriklerin yan? s?ra merkezi y?netim, esnek da??t?m, geli?mi? i? birli?i ve kurumsal düzeyde destek sunar.

Y?netim
Admin Console üzerinden ?evrimi?i olarak sat?n alma ve lisanslama i?lemlerini y?netin; lisanslar? ücretsiz olarak kolayca atay?n ve aktar?n, lisans ekleyin ve kullan?m? takip edin.

Da??t?m
Tüm uygulamalar? veya ?zel bir alt kümeyi merkezi olarak da??tabilirsiniz. Y?neticiler kurumsal a? üzerinden hizmetlere ve ?evrimi?i depolama alan?na eri?imi de engelleyebilir.

Geli?mi? ?? Birli?i
Payla??lan tek bir Adobe Stock aboneli?inden ekip olarak kolayca g?rüntülere eri?in ve g?rüntüleri lisanslay?p y?netin. (Ekipler i?in Creative Cloud ile Adobe Stock plan? sat?n al?nmas?n? gerektirir.)

Depolama
Ekipler i?in Creative Cloud kullan?c? ba??na 1 TB bulut depolama alan? sunarken bireysel kullan?m i?in Creative Cloud 100 GB alan sunar.

Destek
7/24 BT deste?i ve Adobe web, foto?raf, video i?eriklerine ve bire bir dan??manl?k (ki?i ba??na y?lda iki kez) yoluyla dijital yay?nc?l?k uzmanlar?na ?zel eri?im. Ki?i ba?? 200 Amerikan dolar? de?erinde. Kurumsal plan, ek lisans y?netimi ve da??t?m se?enekleri, geli?mi? güvenlik ?zellikleri ve kurumsal düzeyde destek sa?lar.


Kullan?c?lar?m?n Ekipler i?in Creative Cloud depolama alan?n? kullanma hakk?n? engelleyebilir miyim?

Creative Cloud depolama alan?na eri?imi merkezi olarak devre d??? b?rakman?n herhangi bir yolu yoktur. Bir taray?c? kullanarak ?nternet'e eri?ebilen tüm son kullan?c?lar dosyalar?n? bulut ortam?nda saklayabilirler. Ancak kurumsal bir a?da bulunan kullan?c?lar, ?irket taraf?ndan y?netilen makineleri kullan?yorsa a?a??daki a? ?a?r?lar?, kurulu?un güvenlik duvar? taraf?ndan engellenerek a?da bulunuldu?u s?rada depolama alan?n?n kullan?lmas? ?nlenebilir:

  • https://creative.adobe.com/api/assetso
  • https://creative.adobe.com/api/collectionso
  • https://creative.adobe.com/api/shareo
  • https://creative.adobe.com/files—port 443

Ekipler i?in Creative Cloud plan?n?z? se?in.

Tüm planlara kolay lisans y?netimi i?in Admin Console, 7/24 teknik destek,?Adobe Talent'ta s?n?rs?z i? ilanlar? ve 1 TB depolama alan? dahildir.

Tek Uygulama

₺181,00/ay lisans ba??na (KDV hari?)


Photoshop, Illustrator, lnDesign, Spark veya Acrobat Pro gibi bir Adobe yarat?c?l?k uygulamas? tercihiniz.*

EN Dü?üK F?YAT

Tüm Uygulamalar

₺425,00/ay lisans ba??na

?

Photoshop, Illustrator, InDesign, Spark ve Acrobat Pro'nun yan? s?ra 20'den fazla uygulaman?n dahil oldu?u tüm Adobe yarat?c?l?k uygulamalar?.

+44 203 0277 764 numaras?n? aray?n veya Dan??manl?k iste?inde bulunun

Sorular?n?z m? var? Sohbet edelim.

Büyük ?l?ekli bir i?letme i?in mi sat?n al?yorsunuz????letmeler i?in Creative Cloud hakk?nda bilgi edinin


* Acrobat Pro, Lightroom ve InCopy tek uygulamalar?, 100 GB depolama alan?yla birlikte gelir.

久久人人97超碰超碰窝窝_欧美色在线精品视频_一日本道不卡高清a无码