EK?PLER ???N CREATIVE CLOUD

Daha iyi pazarlama i?erikleri olu?turun.

??letmeniz i?in daha etkili pazarlama materyalleri olu?turmaya ba?lay?n. A?a??da bro?ür, el ilan?, rapor ve daha fazlas?n? haz?rlamak i?in ipu?lar? ve en iyi uygulamalar yer almaktad?r.

EN ?Y? UYGULAMALAR

?

?abalar?n?za odak kazand?rmak ve sonu? elde etmek i?in bir pazarlama plan? olu?turun.


EN ?Y? UYGULAMA


Sat??lar? art?ran ve marka tan?n?rl??? olu?turan pazarlama materyalleri tasarlay?n.

EN ?Y? UYGULAMA


Yeni mü?teri kazanman?n 6 yolu.

?

EN ?Y? UYGULAMA


Kü?ük i?letmelerdeki pazarlamac?lar i?in 5 DIY (Kendin Yap) stratejisi.

E??T?M


??k sunum tasar?m?yla ?ne ??k?n.

?

EN ?Y? UYGULAMA


Daha iyi i? bro?ürleri olu?turma.

?

E??T?M


Bro?ür olu?turman?n daha kolay bir yolu.

EN ?Y? UYGULAMA


T?klanma oran?n?z? art?ran e-postalar olu?turun.

?

E??T?M


Adobe Stock videolar?n? tüm projeler i?in kolayca lisanslama y?ntemleri.

EN ?Y? UYGULAMA
?

Markan?z?n daha iyi hat?rlanmas?n? sa?layan ilgi ?ekici bas?l? reklamlar olu?turun.

EN ?Y? UYGULAMA


InDesign ile etkile?imli PDF'ler olu?turmaya ba?lay?n.
?

EN ?Y? UYGULAMA


Daha iyi i? infografikleri olu?turma.

?

EN ?Y? UYGULAMA


Ba?ar?n?z? vurgulayan bir ?rnek olay incelemesiyle i?letmenizin reklam?n? yap?n.

?

E??T?M


??letmeler i?in dikkat ?ekici bir el ilan? tasarlay?n.
?

Mü?TER? H?KAYES?


EMC h?zla de?i?en teknoloji dünyas?nda ?al??malar?n? nas?l yeniden ?ekillendirdi?

EN ?Y? UYGULAMA

?

??letmeniz i?in do?ru pazarlama i?eriklerini ve kanallar?n? belirleyin.

EN ?Y? UYGULAMA


Video pazarlama yoluyla trafi?i nas?l art?raca??n?z? ve kitlenizle nas?l ba?lant? kuraca??n?z? ??renin.
?

HAREKET HAL?NDE TASARIM


Yarat?c? ara?lar? kullanarak ilham gelen her yerde ?al???n.

SANAL ETK?NL?KLER OLU?TURUN


7 ad?mda etkileyici ?evrimi?i etkinlikler olu?turun.

ELEKTRON?K ?MZALAR


Tüm pazarlama ihtiya?lar?n?z i?in belge imzalama sürecini kolayla?t?r?n.

SOSYAL A?LARDA ?NE ?IKIN


En etkili sosyal medya g?nderileri i?in temel tasar?m ilkelerini kullan?n.
?

SORUNSUZ ??ER?K OLU?TURMA


Etkili i?erikler i?in daha verimli bir süre? olu?turun.

??ER?K OLU?TURMA


??erik üreticilerle i? birli?i yaparak sorunsuz ve verimli bir süre? olu?turun.

??inizi büyütmenin yarat?c? yollar?n? bulun.

Mü?TER? ?YKüLER?


Adobe mü?terilerinin, Ekipler i?in Creative Cloud'u kullanarak nas?l mükemmel deneyimler olu?turdu?unu ??renin.

EN ?Y? UYGULAMALAR


Etkili tasar?m, pazarlama ve daha fazlas? i?in en yeni k?lavuzlara g?z at?n.
?

E??T?MLER


Ad?m ad?m e?itimlerle yarat?c?l???n?z? bir üst düzeye ta??y?n.

Pazarlama materyalleri olu?turmak i?in kullanabilece?iniz uygulamalar? ke?fedin.

Spark

Spark

K?sa sürede grafikler, web sayfalar? ve video hikayeler olu?turun.


Illustrator

Illustrator

Muhte?em vekt?r resimleri ve illüstrasyonlar olu?turun.


InDesign

InDesign

Bas?l? ve dijital yay?n i?in ??k mizanpajlar tasarlay?n ve yay?mlay?n.


Ekipler i?in Creative Cloud plan?n?z? se?in.

Tüm planlara kolay lisans y?netimi i?in Admin Console, 7/24 teknik destek,?Adobe Talent'ta s?n?rs?z i? ilanlar? ve 1 TB depolama alan? dahildir.

Tek Uygulama

₺181,00/ay lisans ba??na (KDV hari?)


Photoshop, Illustrator, lnDesign, Spark veya Acrobat Pro gibi bir Adobe yarat?c?l?k uygulamas? tercihiniz.*

EN Dü?üK F?YAT

Tüm Uygulamalar

₺425,00/ay lisans ba??na

?

Photoshop, Illustrator, InDesign, Spark ve Acrobat Pro'nun yan? s?ra 20'den fazla uygulaman?n dahil oldu?u tüm Adobe yarat?c?l?k uygulamalar?.

+44 203 0277 764 numaras?n? aray?n veya Dan??manl?k iste?inde bulunun

Sorular?n?z m? var? Sohbet edelim.

Büyük ?l?ekli bir i?letme i?in mi sat?n al?yorsunuz????letmeler i?in Creative Cloud hakk?nda bilgi edinin


* Acrobat Pro, Lightroom ve InCopy tek uygulamalar?, 100 GB depolama alan?yla birlikte gelir.

久久人人97超碰超碰窝窝_欧美色在线精品视频_一日本道不卡高清a无码