YAPAB?LECEKLER?N?Z

EK?PLER ???N CREATIVE CLOUD

Daha iyi marka kitleri olu?turun.

EK?PLER ???N CREATIVE CLOUD

Daha iyi paketler olu?turun.

EK?PLER ???N CREATIVE CLOUD

Daha iyi sat?? videolar? olu?turun.

EK?PLER ???N CREATIVE CLOUD

Daha iyi web siteleri olu?turun.

EK?PLER ???N CREATIVE CLOUD

Daha iyi i?erikler olu?turun.

YAPAB?LECEKLER?N?Z

EK?PLER ???N CREATIVE CLOUD NED?R?

??inizi büyütmenin yarat?c? yollar?n? bulun.

MARKA K?TLER?


En üst düzeyde etki yaratmak üzere g?rsel kimli?inizi ekledi?iniz tüm i?erikler i?in bir sistem olu?turun.

SOSYAL MEDYA VARLIKLARI


?lgi ?ekici ve yarat?c? i?eriklerle tüm sosyal kanallardan mü?terilerinize eri?in ve onlar? etkileyin.

G?RSEL K?ML?K


Pazarlama ?al??malar?n?z? birle?tiren bir marka kimli?i olu?turun.

?

PAZARLAMA MATERYALLER?


Raporlar?n?z?, bro?ürlerinizi ve di?er pazarlama materyallerinizi dikkat ?ekici hale getirerek bir ad?m ?nde olun.

Mü?TER? ?LET???MLER?


Mü?terilerin ilgisini canl? tutma ve sadakat olu?turma.


?

LOGOLAR


Benzersiz bir logoyla markan?z?n ?zünü yans?t?n.
?


?

Mü?TER? SADAKAT?


Mü?teri etkile?imini art?rman?n yollar?.

?

BüLTENLER


Basit, ?arp?c? bülten tasar?mlar?yla hedef kitlenizi büyüleyin.

E-POSTA TASARIMI


Okunan ve t?klamaya te?vik eden ilgi ?ekici e-postalar? nas?l tasarlayaca??n?z hakk?nda bilgi edinin.

?

?

RAPORLAR


?nsanlar?n okumak isteyece?i bir rapor tasarlay?n.

?

EN ?Y? UYGULAMA


Marka tutarl?l??? sa?lamaya yard?mc? olan bir marka stili k?lavuzu olu?turun.

HUGO & MARIE


Hugo & Marie tasar?m ve prototip olu?turma i? ak??lar?n? nas?l kolayla?t?rd??

Paper Moose
PAPER MOOSE


Paper Moose fikir üretimine ilham vermek ve i?lerini gelece?e haz?rlamak i?in ne yapt??

NISSIN


Nissin, Haz?r Noodle paketini dünya ?ap?nda nas?l yeniden tasarlad??
?

LUSH


Lush, ma?aza i?i vitrinlerini maksimum etkile?im ve verimlilik elde edecek ?ekilde nas?l ba?tan yaratt??

?

"Le Creuset'de bask?dan web'e, videodan sosyal medyaya ?ok h?zl? aktar?lmas? ve tüm bu kanallar genelinde tutarl? kalmas? gereken i?erikler olu?turuyoruz.?Ekipler i?in Creative Cloud, dünyan?n d?rt bir yan?ndaki ekiplerimizle verimli bir ?ekilde i? birli?i yapmam?z? sa?l?yor."

— Rob Daniel, Tasar?mc?, Le Creuset of America

PAZARLAMA MATERYALLER?


Kü?ük i?letmenizin rakiplerinin aras?ndan s?yr?labilmesini sa?laman?n 5 yolu.

PAZARLAMA MATERYALLER?


Kü?ük i?letmelerdeki pazarlamac?lar i?in 5 DIY (Kendin Yap) stratejisi.

SOSYAL MEDYA VARLIKLARI


Zaman?nda g?nderi yaparak Instagram etkile?imini art?rma.

PAZARLAMA MATERYALLER?


Sat??lar? art?ran ve marka tan?n?rl??? olu?turan pazarlama materyalleri tasarlay?n.

Mü?TER? SADAKAT?


Mü?teri etkile?imini art?rman?n yollar?.
?

PAZARLAMA MATERYALLER?


Gü?lü bir i?erik pazarlama stratejisi olu?turman?n 7 ad?m?.
?

EN ?Y? UYGULAMA

?

??letmeniz i?in do?ru pazarlama i?eriklerini ve kanallar?n? belirleyin.

HAREKET HAL?NDE TASARIM


Yarat?c? ara?lar? kullanarak ilham gelen her yerde ?al???n.

SANAL ETK?NL?KLER OLU?TURUN


7 ad?mda etkileyici ?evrimi?i etkinlikler olu?turun.

ELEKTRON?K ?MZALAR


Tüm pazarlama ihtiya?lar?n?z i?in belge imzalama sürecini kolayla?t?r?n.

SOSYAL A?LARDA ?NE ?IKIN


En etkili sosyal medya g?nderileri i?in temel tasar?m ilkelerini kullan?n.
?

SORUNSUZ ??ER?K OLU?TURMA


Etkili i?erikler i?in daha verimli bir süre? olu?turun.

??ER?K OLU?TURMA


??erik üreticilerle i? birli?i yaparak sorunsuz ve verimli bir süre? olu?turun.

ADOBE PHOTOSHOP


Photoshop'un gücüyle daha fazla de?il, daha ak?ll? ?ekilde ?al??maya ba?lay?n.
?

ADOBE STOCK


Adobe Stock ?ablonlar?n?n kolayl???ndan ve verimlili?inden faydalan?n.
?

BEHANCE


Behance toplulu?u yoluyla yarat?c?l?ktan faydalanma.

?

ADOBE FONTS


En sevdi?iniz tasar?m ara?lar?nda mükemmel fontu bulun.

?

ADMIN CONSOLE


Ekipler i?in Creative Cloud'daki Admin Console'un, yarat?c?l??? y?nlendirmede size nas?l yard?mc? oldu?unu ??renin.

L?SANS Y?NET?M?


Ekipler i?in Creative Cloud'da ek lisanslar sat?n al?n veya yeni y?neticiler ekleyip atay?n.
?

BRO?üRLER


Bro?ür olu?turman?n daha kolay bir yolu.

GIF'LER


Adobe Photoshop ile animasyonlu GIF olu?turun.
?

ADOBE INDESIGN


InDesign'da g?rüntülerle ?al??may? ??renin.
?

G?RSEL K?ML?K


Tüm pazarlama materyallerinde kullanabilece?iniz bir marka kimli?i olu?turun.

ANTETLER


Antet ve zarf tasarlay?n.

?

SUNUMLAR


??k sunum tasar?m?yla ?ne ??k?n.


ADOBE STOCK


Adobe Stock videolar?n? tüm projeler i?in kolayca lisanslama y?ntemleri.

BANNER'LAR


Adobe Photoshop ile web banner'? tasarlay?n.

EL ?LANLARI


Dikkat ?ekici bir el ilan? tasarlay?n.

?

KARTV?Z?TLER


?arp?c? bir kartvizit olu?turun.

ADOBE ILLUSTRATOR


Illustrator ile bir web simgesi olu?turun.

Ekipler i?in Creative Cloud plan?n?z? se?in.

Tüm planlara kolay lisans y?netimi i?in Admin Console, 7/24 teknik destek,?Adobe Talent'ta s?n?rs?z i? ilanlar? ve 1 TB depolama alan? dahildir.

Tek Uygulama

₺181,00/ay lisans ba??na (KDV hari?)


Photoshop, Illustrator, lnDesign, Spark veya Acrobat Pro gibi bir Adobe yarat?c?l?k uygulamas? tercihiniz.*

EN Dü?üK F?YAT

Tüm Uygulamalar

₺425,00/ay lisans ba??na

?

Photoshop, Illustrator, InDesign, Spark ve Acrobat Pro'nun yan? s?ra 20'den fazla uygulaman?n dahil oldu?u tüm Adobe yarat?c?l?k uygulamalar?.

+44 203 0277 764 numaras?n? aray?n veya Dan??manl?k iste?inde bulunun

Sorular?n?z m? var? Sohbet edelim.

Büyük ?l?ekli bir i?letme i?in mi sat?n al?yorsunuz????letmeler i?in Creative Cloud hakk?nda bilgi edinin


* Acrobat Pro, Lightroom ve InCopy tek uygulamalar?, 100 GB depolama alan?yla birlikte gelir.

久久人人97超碰超碰窝窝_欧美色在线精品视频_一日本道不卡高清a无码